LAYOUTS

Choose a room layout that suits your needs. 

Let us know if you need a u-shape, classroom, seminar, theatre, party style set up, or any style you would prefer!

U-Shape

20 People

 

Classroom

20-30 People

 

Seminar

40 People

 

Theatre

40 People

 

Party

40 People

 

รูปแบบห้องประชุม

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการจัดห้องประชุมตามที่ท่านต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น รูปตัวยู, ห้องเรียน, สัมมนา, เธียเตอร์, ปาร์ตี้ หรือรูปแบบใดก็ได้ที่ตรงใจคุณ

รูปตัวยู

20 ที่นั่ง

 

ห้องเรียน

20-30 ที่นั่ง

 

สัมมนา

40 ที่นั่ง

 

เธียร์เตอร์

40 ที่นั่ง

 

ปาร์ตี้ /กลุ่ม

40 ที่นั่ง